REGULAMIN KONKURSU COSPLAY

 • DEFINICJE
 1. “Konkurs”: konkurs pod tytułem “Konkurs Cosplay Ichizoku Kitsune Cup” prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. “Organizator”: marka Ichizoku Kitsune Cup należąca do stowarzyszenia Ichizoku; oraz ProLatine Esports, marka należąca do stowarzyszenia ProLatine.
 3. “Uczestnik” osoba fizyczna pełnoletnia lub mająca ukończone minimum 13 lat i posiadająca pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 1. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs rozpoczyna jego ogłoszenie poprzez media należące do Organizatora.
 3. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane poprzez formularz na stronie.
 4. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zarówno zgodę na nieodpłatne prezentacje, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Ichizoku Kitsune Cup w celach archiwalnych i promocyjnych, jak i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 
 6. Konkurs polega na przesłaniu przez formularz zgłoszeniowy opisu własnoręcznie wykonanego kostiumu stworzony w oparciu o istniejący wzór graficzny z gry komputerowej, dwóch zdjęć uczestnika ubranego w kostium, min. sześciu zdjęć pokazujących proces powstawania kostiumu oraz min. dwóch zdjęć referencyjnych.
 7. W konkursie nie będą uwzględniane zdjęcia zawierające treści wulgarne, naruszające godność i ogólnie przyjęte normy społeczne, propagujące treści nieetyczne lub o charakterze reklamowym. 
 8. Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze maksymalnie 10 Uczestników kwalifikujących się do udziału w Konkursie, a spośród nich, podczas transmisji strumieniowej na żywo, wybierze 3 finalistów.
 9. Decyzje jury są ostatecznie.
 1. STRÓJ I ZDJĘCIA REFERENCYJNE
 1. Zdjęcia referencyjne mają mogą mieć formę dowolnej grafiki (splash art, concept art, screenshot itp.) przedstawiającej cosplayowaną postać, muszą jednak przedstawiać ją w sposób wyraźny i wyczerpujący.
 2. Strój może być wykonany dowolną techniką lecz musi być zgodny z przesłanymi zdjęciami referencyjnymi. 
 1. ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W konkursie udział wziąć może: 
 1. każdy osoba, która ukończyła minimum 13 lat, i która samodzielnie wykona kostium oraz wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 06.06.2021 r.;
 2. w przypadku osób poniżej 18 roku życia do formularza należy dołączyć skan lub zdjęcie pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 1. Zgłoszenie musi zawierać: 
 1. imię i nazwisko (opcjonalnie pseudonim);
 2. adres e-mail;
 3. datę urodzenia;
 4. w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo skan pisemnej zgody rodzica na udział w konkursie;
 5. opis kostiumu (ze szczególnym uwzględnieniem informacji skąd pochodzi odtwarzana postać) wraz z krótkim opisem jego powstawania (użyte techniki, materiały).;
 6. dwa zdjęcia pokazujące Uczestnika w kostiumie: 
 • w formacie JPG/PNG,
 • o wymiarze min 1100 px na dłuższym boku,
 • bez obróbki pod kątem efektów specjalnych z programów graficznych, takich jak: ogień, woda, światła itp., czy dodanie części stroju.
 1. co najmniej 6 zdjęć pokazujących proces powstawania stroju;
 2. co najmniej dwa zdjęcia referencyjne, na bazie których kostium będzie oceniany.
 1. ZWYCIĘSTWO I NAGRODY
 1. Nagrody zostaną przyznane na podstawie jawnej decyzji jury podczas transmisji strumieniowej finału, który odbędzie się dnia 26.06.2021 r.  
 2. Jury wybiera 3 Zwycięzców, których nagroda zależy od zajętego miejsca:
 1. 1. miejsce: 300,00 zł + puchar + dyplom + akredytacja na konwent Pixelmania 2022;
 2. 2. miejsce: 250,00 zł + dyplom; 
 3. 3. miejsce: 150,00 zł + dyplom.
 1. Nagrody zostaną przekazane na podany przez Zwycięzcę rachunek bankowy, natomiast nagrody rzeczowe zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania albo wysyłki nagrody.

   

 1. PRZEBIEG KONKURSU COSPLAY 
 1. Konkurs odbywa się w formie korespondencyjnej. 
 2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do 16.06.2021 r. 
 3. W dniu 26.06.2021 r. podczas finału live, zostanie przedstawione 10 najlepszych zgłoszeń, z których jury wyłoni 3 zwycięzców. 
 4. Zwycięzcy zostaną następnie opublikowani na stronie www oraz fanpage’u Organizatora dnia 29.06.2021r. 
 5. W celu odebrania nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami drogą mailową. Brak odpowiedzi ze strony Zwycięzcy jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, netykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całego konkursu, jeżeli nie napłynie wystarczająca ilość zgłoszeń, to jest: co najmniej 10 zgłoszeń spełniających wymogi formalne określone w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem, decydują organizatorzy wydarzenia.
 5.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
 8. wykonania przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy udziału w konkursie;
 9.  realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 10.  ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.
 11.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 12.  W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 13.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 14.  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15.  Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Podanie danych w celu opublikowania informacji o zwycięzcach na portalu społecznościowym jest dobrowolne.